Razem dla naszego środowiska 

Profil

SITA – Specjalista w zakresie Gospodarki Odpadami oraz Utrzymania Czystości

SITA oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi:

 • Zbiórka i transport odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych)
 • Wprowadzanie nowoczesnych systemów zbiórki odpadów komunalnych dla gmin (w tym odpady zbierane selektywnie)
 • Kompleksowe zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw („Totat Waste Management”)
 • Sortowanie i recykling, odzysk surowców wtórnych, odzysk biologiczny i energetyczny
 • Produkcja paliw alternatywnych (RDF-SRF) dla przemysłu cementowego
 • Projektowanie, budowanie, finansowanie i eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów ( w tym instalacje termicznego przekształcania) w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Składowanie odpadów

SITA to doświadczony operator w pracach porządkowych, utrzymaniu czystości oraz usługach specjalistycznych:

 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i przystanków
 • Sprzątanie hal, magazynów
 • Zakładanie i konserwacja zieleni
 • Usługi asenizacyjne i obsługa kabin sanitarnych
 • Pogotowie interwencyjne
 • Czyszczenie instalacji i separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczu
 • Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zbiorników
 • Rekultywacja gleb i terenów zdegradowanych

 

 

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców