Razem dla naszego środowiska 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasza działalność jest z natury bardziej niebezpieczna niż inne działalności w sektorze usług publicznych, ponieważ jest ona szczególnie narażona na ryzyko związane z przemieszczaniem się  lub korzystaniem z urządzeń służących do zbiórki lub utylizacji odpadów.  

Z tego powodu polityka polepszania bezpieczeństwa pracy znajduje się w centrum naszych starań i wpisuje się w nasze działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Starania SITA o zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowią przedmiot naszych konkretnych działań, których efekty są dokumentowane, oceniane i komunikowane wewnątrz Grupy. Towarzyszą temu dwa główne cele :

 WPROWADZENIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W SITA

Chęć zaangażowania wszystkich naszych pracowników i współpracowników w działania związane z ciągłym zwiększaniem bezpieczeństwa pracy przekłada się na konkretne działania w zakresie: 

  • Szkolenia naszych pracowników (wprowadzanie reguł bezpieczeństwa, ocena ryzyka, dzielenie się dobrymi praktykami)
  • Działania zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa pracy (monitoring i analiza wskaźników: Wskaźnik Częstotliwości, Wskaźnik Ciężkości Wypadków)
  • Komunikacji wewnętrznej (Karta Bezpieczeństwa Grupy, obowiązujące procedury, wskaźniki,...).

NIEUSTANNE  POLEPSZANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Zasady i ich przestrzeganie należą do podstaw naszej polityki bezpieczeństwa. Troska o nieustanne polepszanie zasad przejawia się w działaniach takich, jak:

  • Stosowanie reguł, które wychodzą poza polskie obowiązujące prawodawstwo i zawierają procedury  wprowadzane na poziomie grupy SUEZ ENVIRONNEMENT
  • Systematyczna analiza wypadków i ich przyczyn w celu opracowania odpowiednich planów działania, które pomogą ulepszyć istniejące reguły czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń
  • Dzielenie się dobrymi praktykami między jednostkami operacyjnymi 
  • Regularna ocena przestrzegania obowiązujących reguł (audyty bezpieczeństwa)
zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców