Razem dla naszego środowiska 

Energia z odpadów

ITPOK (Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), stanowią istotny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Europie Zachodniej. Zaprojektowano je tak, aby przynosiły maksimum korzyści mieszkańcom - bezpiecznie spalają odpady emitując do atmosfery praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze, rozwiązują  "problem" odpadów komunalnych, a  przede wszystkim dostarczają energię elektryczną i cieplną wytworzoną w tym procesie. Pozostają przy tym "nieuciążliwym" sąsiadem.

SUROWE NORMY EMISJI 

Inwestycje, takie jak ITPOK muszą spełniać wszystkie, surowe przepisy z zakresu ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej. Wymaga to od inwestorów zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych dostępnych na rynku.

Ewentualne uchybienia, niespełnienie któregokolwiek z wymogów emisyjnych, czy eksploatacyjnych może skutkować wstrzymaniem realizacji inwestycji, wydania decyzji administracyjnej, lub utratą dotacji z Unii Europejskiej. Stąd niezwykła dbałość o wypełnienie wszystkich wymogów stawianych przed wykonawcami.

Odpady spalane są w specjalnych kotłach, w bardzo wysokiej temperaturze dochodzącej nawet do 1000 stopni. Dzięki temu nie wytwarza się większość szkodliwych substancji powstających podczas spalania odpadów w zwykłych domowych piecach, gdzie temperatura spalania nie przekracza 500 stopni. Obecnie w Polsce powszechnie, zwłaszcza zimą, spala się odpady np. w piecach CO. W ten sposób do atmosfery przedostają się pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla i tlenek azotu. Są tam też bardzo szkodliwe dla zdrowia dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. Z niskich kominów te substancje opadają wokół domów na glebę, stamtąd trafiają do wód, są wchłaniane przez rośliny, a z czasem niszczą zdrowie ludzi i zwierząt….

Spaliny z ITPOK, których powstaje zdecydowanie mniej, są oczyszczane poprzez zastosowanie najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie filtrów. Instalacje są tak projektowane i eksploatowane, aby w żadnym momencie nie zostały przekroczone dopuszczalne normy emisji gazów.

DZIAŁANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Europejskie spalarnie często stosują politykę „otwartych drzwi”. Dane dotyczące emisji i funkcjonowania zakładu są na bieżąco, w systemie on-line przesyłane do wiadomości służb kontrolnych. Natomiast okoliczni mieszkańcy kilka razy do roku mogą odwiedzić pobliską instalację i na własne oczy sprawdzić jak pracuje. Taka otwartość stanowi podstawę społecznej akceptacji dla tego typu inwestycji.

Polski ustawodawca również zadbał o to, aby odpowiednie władze nadzoru ekologicznego (np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska) sprawowały stały nadzór nad pracą spalarni, miały wgląd w aktualne wyniki pomiarów świadczące o właściwej pracy instalacji i o spełnianiu wymagań emisji, zdefiniowanych np. w pozwoleniu na budowę i w pozwoleniu zintegrowanym. To w tym dokumencie są określane zasady przebiegu procesu technologicznego oraz ustalane maksymalne wielkości emisji, a jednym z wymogów jest bezpośrednie, publiczne prezentowanie codziennych wyników pomiaru emisji zanieczyszczeń.

ODZYSK ENERGETYCZNY

Spalarnie pozwalają na odzyskiwanie energii, która jest zawarta w odpadach. Powstająca energia cieplna i elektryczna zaspakaja potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżki powinny trafić do sieci miejskiej lub gminnej. Społeczeństwo w ten sposób otrzyma tańszą energię. Nie jest to bez znaczenia w obliczu wciąż rosnących cen gazu i węgla.

Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi spalarni, 65% energii pozyskanej w procesie termicznego przekształcania odpadów musi zostać wykorzystane. Dlatego lokalizacja instalacji nie jest bez znaczenia. Spalarnia powinna znajdować się na tyle blisko aglomeracji żeby można było przyłączyć jej instalację zarówno do lokalnej sieci cieplnej, jak i elektrycznej. Jest to tzw. proces recyklingu energetycznego, dzięki któremu minimalizuje się ewentualne straty energii i maksymalizuje korzyści dla społeczeństwa.

Zagospodarowanie energii uzyskanej w procesie przekształcania odpadów komunalnych będzie wyzwaniem dla samorządów. Bo o ile rynek energii elektrycznej jest rynkiem otwartym i możliwa jest sprzedaż tej energii dowolnemu operatorowi działającemu na danym terenie, o tyle sytuacja z energią cieplną nie jest już taka prosta. Rynek ten jest rynkiem lokalnym, obsługiwanym przez ciepłownie i właścicieli sieci ciepłowniczych działających w warunkach lokalnego monopolu. ITPOK będzie zatem dodatkowym źródłem energii cieplnej, konkurencyjnej w stosunku do działających instalacji ciepłowniczych.

Wirtualna wizyta w spalarni

SITA Zielona Energia

zamów kontener formularz kontaktowy informacje dla mieszkańców